โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนสน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านดอนสน

โรงเรียนบ้านดอนสน  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  เปิดสอนวันแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓  การก่อสร้างเสร็จโดยการนำของพระภิกษุอำพล  อมฺพโล เจ้าอาวาสวัดดอนสนในสมัยนั้น  ได้ทำการเรี่ยไรเงินและขอแรงชาวบ้านช่วยเหลือในการปลูกสร้างคิดเป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท  เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธนิมนต์ทำพิธีเปิดเมื่อ  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๓  และต่อมาทางราชการได้ออกคำสั่งให้ นายสง่า  ชูมี  ครูโรงเรียนประชาบาลมาปฏิบัติราชการและทำการสอนคนแรก

โรงเรียนบ้านดอนสนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.๑- ป.๔ โดทางราชการมอบหมายพระอำพล  อมฺพโล ภิกขุให้ทำหน้าที่อุปการะโรงเรียนบ้านดอนสน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนสน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ ๑ – ป.๖    มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  อาคารเรียนชั้นอนุบาล  ๑   หลัง   โรงอาหาร  ๑  หลัง   ส้วม  ๑   หลัง   อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  ปรับปรุงเป็นห้องสมุด   ลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  สนาม  มีข้าราชการครู  ๔  คน  ครูจ้างสอนชั้นอนุบาล  ๑  คน  ใช้งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองปีละ  ๔๐,๐๐๐  บาท    นักการภารโรง ๑  คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  นักเรียนสิ้นปีการศึกษา  ๘๕  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน  ว่าง

สภาพที่ตั้งของโรงเรียนบ้านดอนสน

สภาพชุมชน   เป็นสังคมชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม   โดยเฉพาะการทำสวน ทำไร่ ประมง  รับจ้างทั่วไป

    ที่ตั้ง  ของโรงเรียนบ้านดอนสน

ทิศเหนือ                จด  ถนนสาธารณะ

ทิศใต้                      จด  ที่ดินนายสัมฤทธิ์  รัตนจินดา

ทิศตะวันออก       จด  ถนนสาธารณะ

ทิศตะวันตก          จด  วัดดอนสน

สภาพทางภูมิศาสตร์   ของพื้นที่ในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนสน  สภาพเป็นที่ดอน โดยรอบจะเป็นสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีคลองท่าทองเป็นสายน้ำหลักในการทำการเกษตร อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลจะมีเพียง  ๒  ฤดู  คือฤดูร้อน   จะเริ่มจากเดือน  กุมภาพันธ์   ถึง  เดือน  มิถุนายน   แต่จะมีฝนตกบ้าง  ฤดูฝน     จะเริ่มต้นจากเดือน  มิถุนายน     ถึง  เดือนมกราคม

 

คำขวัญ

“ กีฬาดี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ”

วิสัยทัศน์  (Vision)

“โรงเรียนบ้านดอนสนมุ่งพัฒนาความรู้  สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษานำพาชุมชุน  ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปรัชญา   

“สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงมีวินัย  ห่างไกลยาเสพติด”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ปลูกฝังคุณธรรมและวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. พัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามนโยบายและจุดเน้น

เป้าประสงค์ (Goal)

1. โรงเรียนผ่านการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพภายนอกระดับดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนสูงขึ้นทุกชั้น และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม สำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
5. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์