โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 11 10 21 3
ป.1 4 3 7 1
ป.2 8 5 13 1
ป.3 5 0 5 1
ป.4 7 2 9 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 5 2 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 32 13 45 6
รวมทั้งหมด 43 23 66 9