โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

ทักษะ EF คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับลูก

ทักษะ EF (Executive Functions) ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ใช้ในการกำกับความคิด (Mental process) กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF คืออายุ 4 – 6 ขวบ เพราะสมองส่วนหน้าพัฒนาได้มากที่สุด

ทักษะ EF

ทักษะ EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดออกเป็น 3 กลุ่มทักษะ

  1. ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory) ทักษะจำ หรือการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้วนำมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ
  2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  3. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) ความสามารถในการยืดหยุ่น หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
  4. ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention)  ความสามารถในการจดจ่อในสิ่งที่กำลังปฏิบัติ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
  5. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) ความสามารถในการควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  6. การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) การสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้ทัน และเข้าใจตัวเอง ประเมินงานเพื่อหาข้อบกพร่อง
  7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว ลงมือทำหลังจากผ่านกระบวนการคิด และพิจารณาแล้ว
  8. การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) ทักษะการทำงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ วางแผนเพื่อให้สิ่งที่ทำประสบความสำเร็จ
  9. การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) ความพยายามที่จะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ

 


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านดอนสน